نفرات برتر پانزدهمین همایش دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی شرق کشور

دانلود به صورت pdf

جهت دانلود گواهی روی ارائه دهنده هر مقاله کلیک نمایید

 ارائه دهنده

  کد مقاله

  عنوان مقاله ردیف

 زهره خدادادی

1515

بررسی تجارب پرستاران مبتلا شده به کرونا از مراقبت بیماران مبتلا به کووید-19 در  بیمارستان پیمانیه شهرستان جهرم در سال 1400: یک مطالعه کیفی پدیدارشناسی

1

 حمیده دهقان

1350

Investigation of antibacterial, antifungal and antioxidant activities using Prunus avium L. extract capped silver nanoparticles

2

 علی عباس زاده چراغعلی

1541

Crocin, the main active saffron (Crocus sativus L.) constituent, as a potential candidate to ameliorate Anxiety- and depressive-like Behaviors induced by chronic mild stress

3

 هاجر صادقی

1430

 تبیین ساختار تا بآوری در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس: یک تحقیق پدیدار شناسی

4

 رامتین نادریان

1289

سیستم ماورای صوت اندازه گیری سرعت و فشار خون در قلب و در شریان براکیال و فمور و بررسی زوایا این دو ماژول برای دقت بالاتر و جهت مراقبت و تشخیص سریع اختلالات قلبی و عروقی

5

 فرزانه کارگر

1240

Rapid Molecular Detection Kit for Covid-19

 

6

 عارفه کلاته عربی

 

1225

K562  بررسی بیان ژ نهای مرتبط با القای مقاومت به آپوپتوز در ردههای لوسمیایی Kaempferol  وTRAIL  تحت تیمار با

 

7

 بهاره یوسفی

1064

 بررسی پیش بینی کننده های امید در بیماران تحت همودیالیز شهر قزوین در سال 1400

8

 امیرمحمد زارعی

1068

بررسی مراقبت های بهداشتی دهان و دندان بیماران بخش مراقبت های ویژه : مروری بر شواهد تحقیقاتی

 

9

 محمود شمس

1477

 بررسی اندیس های پایداری منابع آب شرب روستاهای شهرستان فردوس

 

10