ارکان همایش

رییس همایش: دکتر علیرضا مسلم

معاون همایش: دکتر محمد حسین ساقی

سرپرست همایش: آرزو داوری نیا مطلق قوچان

دبیر اجرایی: دکتر محسن حیدری و حسین رضایی

دبیر علمی: زهره محمدزاده تبریزی و حمید برقبانی

مسئول برگزاری کارگاه ها: دکتر علی اصغر جسمی

مسئول جذب اسپانسر و کارگروه فناوری: دکتر امیر رئوفی

مسئول فناوری اطلاعات: حسین شکیبا و حسین کوشا

مسئول روابط عمومی: ابوالفضل عصارزاده

مسئول دبیرخانه همایش: نسرین میرچولی

مسئول صدور گواهی ها: عباس توسلی

مسئول تدوین کتابچه همایش: فاطمه برزوئی

مسئول هماهنگی های اجرائی: سعید امیرخانی