قابل توجه نویسندگانی که مقالات آنها بصورت پوستر با ارائه یا سخنرانی پذیرفته شده است اما فرصت آماده سازی فایل خود را نداشتند
1400-11-13
قابل توجه نویسندگانی که مقالات آنها بصورت پوستر با ارائه یا سخنرانی پذیرفته شده است اما فرصت آماده سازی فایل خود را نداشتند

نویسندگانی که مقالات آنها بصورت پوستر با ارائه یا سخنرانی پذیرفته شده است اما فرصت آماده سازی فایل خود را نداشتند، می توانند مقالات خود را در "قالب پوستر بدون ارائه" تا آخر هفته جاری (مورخ ۱۵ بهمن) ارسال نمایند و "گواهی پوستر" دریافت کنند. بدیهی است در صورت عدم ارسال فایل، متاسفانه صدور گواهی انجام نخواهد شد.