اطلاعیه انواع مقالات پذیرفته شده
1400-11-05
اطلاعیه انواع مقالات پذیرفته شده

انواع مقالات پذیرفته شده به شرح زیر است:
پوستر بدون ارائه: این دسته از مقالات فقط در قالب پوستر آماده خواهند شد تا در روز همایش نمایش داده شوند.
پوستر با ارائه: این دسته از مقالات علاوه بر اینکه باید در قالب پوستر آماده شوند، می بایست به مدت 4 دقیقه توسط ارائه دهنده در قالب مولتی مدیا ضبط شده و در سایت بارگزاری گردند تا در روز همایش نمایش داده شوند.
سخنرانی: این دسته از مقالات علاوه بر اینکه باید در قالب سخنرانی آماده شوند، می بایست به مدت 7 دقیقه توسط ارائه دهنده در قالب مولتی مدیا ضبط شده و در سایت بارگزاری گردند تا در روز همایش نمایش داده شوند.
نکته 1: فقط دوستانی که سخنرانی دارند، باید در روز همایش بصورت بر خط (آنلاین) به سوالات داوران پاسخ دهند.
نکته2: برای تمام مقالات پذیرفته شده گواهی ارائه به همراه اسامی نویسندگان صادر خواهد شد. بطوریکه به مقالات "پوستر بدون ارائه" و "پوستر با ارائه" گواهی پوستر و همچنین به مقالات "سخنرانی" گواهی سخنرانی تقدیم می گردد.
نکته3: قالب پوستر، قالب سخنرانی و نحوه ارسال فایل ها متعاقبا از طریق سایت اعلام خواهد شد.