زمان اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1400-10-30
زمان اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات

با توجه به اتمام داوری چکیده مقالات ارسال شده، کمیته علمی در حال بررسی نهایی بوده و نتایج تا 5 بهمن اعلام خواهد شد.