تمدید مهلت ارسال چکیده مقاله
1400-10-22
تمدید مهلت ارسال چکیده مقاله

با توجه به درخواست زیاد علاقمندان شرکت در همایش زمان ارسال خلاصه مقالات برای اخرین بار تا ساعت ۱۲ ظهر روز پنج شنبه مورخ۲۳.۱۰۱۴۰۰تمدید می شود. امکان تمدید مجدد به هیچ وجه بعد از این تاریخ وجود ندارد.