نحوه صدور گواهی پوستر و سخنرانی
1400-09-22
نحوه صدور گواهی پوستر و سخنرانی

در آخرین روز برگزاری همایش، برای پوستر و سخرانی های ارائه شده در همایش یک گواهی تقدیم خواهد شد که در آن نام همه نویسندگان به ترتیب درج شده در مقاله ذکر می گردد و فرد ارائه دهنده مقاله نیز مشخص می گردد.