محورهای همایش:

سلامت روان

بیماری های واگیردار و غیر واگیردار

بهداشت محیط و حرفه ای

پرستاری و مامایی

پیراپزشکی

طب سنتی

علوم پایه پزشکی